Digital hjemmeoppfølging - InnoMed

Kvikkguide for digital hjemmeoppfølging

En kvikk-guide til innføring av digital hjemmeoppfølging utviklet av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Hensikten med guiden

Formålet med kvikk-guiden er å gi en enkel beskrivelse av tjenesteinnovasjonsprosessen for å kunne ta i bruk digital hjemmeoppfølging, samt vise til praktiske eksempler fra kommuner. Kvikk-guiden fokuserer på implementering av tjenester med digital hjemmeoppfølging og vurderinger og veivalg knyttet til strategisk gjennomføring. Guiden omfatter ikke kliniske vurderinger. Vi håper at kvikkguiden er (bidrag som vil være) til inspirasjon og nytte for dere som ønsker å starte med digital hjemmeoppfølging allerede nå.

Om kvikk-guiden

Kvikk-guiden er delt inn i fire hovedfaser:

  1. Avklare behov

  2. Utforme tjeneste

  3. Implementere tjenesten

  4. Drifte og evaluere tjenesten

For hver fase er det definert aktiviteter med råd og tips, og lenker til verktøy, rapporter og eksempler fra kommuner som har fått erfaring med digital hjemmeoppfølging.

 

Les mer om kvikk-guiden på KS sine nettside her.

Les kvikk-guiden for digital hjemmeoppfølging her.