Digital samhandling i pasientforløp

Hodekamera effektiviserer videokommunikasjon i Innlandet.

Sykehuset Innlandet begynte i 2018 å teste ut videoteknologi som prehospital beslutningsstøtte, hvor de så et behov for tettere samhandling mellom ambulansepersonell og lege for å oppnå raskere og bedre beslutninger under uttrykning. Utprøvingen ble videre til et prosjekt som ble finansiert av innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF som skulle gå til bruk av ny teknologi, og da særlig videokonsultasjon i prehospital vurdering, pasientforløp og poliklinisk oppfølging i distriktsmedisinske sentre.

Det er viktig å begynne i liten skala og passe på at alle opplever en nytteverdi av tjenesten. Det er ikke noe tvil om at denne måten å kommunisere på har kommet for å bli, men vi må man jobbe sammen for å etablere gode løsninger for alle parter. Covid-19 hjalp oss godt på vei her, sier Peder Stokke og Marit Dammen, oppfinner og prosjektleder fra Sykehuset Innlandet.

Image
Hjelmkamera demonstrert. Ambulansepersonell
Hodekameraet demonstrert av Tom Bakken, paramedic og prosjektmedarbeider ved Sykehuset Innlandet.

 

Valg av teknologi falt på et stemmestyrt hodekamera som bæres av ambulansepersonellet for videokommunikasjon med sin lokale legevakt, luftambulanse, hjerneslagsvakt eller anestesilege samtidig som ambulansepersonellet har hendene fri for behandling av pasient. På hodeenheten er det også festet en liten skjerm som kan vise ambulansepersonellet de i andre enden, eller viktig informasjon, som prosedyrer for livredning.

Det er viktig å ha en løsning som fungerer på tvers av sykehus og kommuner i fylket. Vi bruker videooverføring over mobilt bredbånd ved bruk av Norsk helsenett sin videoløsning. Behandlere bruker desktopløsninger på eget kontor eller videomøterom på sykehuset. Enkelte bruker mobiltelefon eller nettbrett. Det er viktig at utstyret er nært behandlerne, og kjapt og enkelt å bruke.

Teknologien er testet ut i tett samarbeid med Sykehuset Innlandet og fire kommuner i regionen. Prosjektet har jobbet med nøysom forankring av et stort aktørspekter med involvering av legevaktsleder, legevaktsleger, kommunalsjefer for helse- og omsorg og kommunale IKT-representanter.

Vi var tidlig ute med å teste utstyret i praksis før vi etablerte nye tjenesteforløp for ambulansepersonellet og legevaktsleger. Enkelte legevakter hadde behov for tilpassede prosedyrer, og de hadde selv ansvaret for å etablere og implementere disse rutinene. En suksessfaktor for prosjektet var å skape eierskap til tjenesten hos legevaktene.

Prosjektet opplevde at det var utfordrende å implementere tjenester på tvers av forvaltningsnivå, spesielt når kommunene har forskjellige måter å løse saker på. Det var spørsmål knyttet til finansiering og takster og det var kompliserte styringsstrukturer på tvers av kommuner.

Prosjektet avsluttes i november og skal da overleveres til drift. Tilbakemeldingene fra utprøvingen har vært gode, hvor det følger en systematisk evaluering mot slutten av prosjektet. De håper å avdekke at hodekameraene har medført bedre og raskere avgjørelser i den akuttmedisinske kjeden og til pasientenes beste.

Hodekameraene har også blitt brukt av intensivleger på Sykehuset Innlandet for kommunikasjon med leger utenfor smittesone. Dette bidrar til å spare på kritisk smittevernutstyr og utnytte legekapasitet i karantene. Samme type utstyr tas også i bruk innenfor primærhelsetjenesten i enkelte kommuner.

 

Image
Hjemkamera demonstrert. Ambulansepersonell
Hodekamera demonstrert av Tom Bakken, paramedic og prosjektmedarbeider ved Sykehuset Innlandet.

 

Nyttige lenker