Deler av team

InnoMeds innovasjonsrådgivere

InnoMeds rådgivere har solid kompetanse i tjenesteinnovasjon og erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.

InnoMed er tilstede i hele Norge både fysisk og gjennom digitale kanaler. InnoMeds rådgivere bistår kommuner og sykehus med innovasjonsrådgivning og prosessveiledning. 

Rådgiverteamet har tverrfaglig kompetanse, og det mest egnede teamet blir satt sammen basert på prosjektets behov.

Legg inn en enkel søknad om prosessveiledning.

Kontakt oss på post@innomed.no

 

Anita

Anita Das

Sekretariatsleder & Innovasjonsrådgiver
 • Erfaren nettverks-og prosessleder, og har ledet flere nettverk innen helse, design og teknologi
 • Jobbet med tjenesteinnovasjon med fokus på helse, digitalisering og bærekraft siden 2007
 • Har PhD om menneskesentrert design av e-helseløsninger. Har bidratt med metodeutvikling innen designfaget, og har flere publikasjoner innen fagfeltet
 • Erfaren prosjektleder av innovasjons-og utviklingsprosjekt der tjenestedesign, gevinstarbeid og prosess-og endringsledelse er sentralt
 • Tidligere forskningsleder, og utdannet sykepleier med arbeidserfaring fra både spesialist - og kommunehelsetjenesten
Ragnhild

Ragnhild Stenvaagnes

Sekretariat & Innovasjonsrågiver (Fødselspermisjon)
 • Erfaren rådgiver og prosjektleder i utviklingsprosjekter i offentlig sektor
 • Tidligere journalist med omfattende erfaring med kommunikasjonsarbeid
 • Utdannet siviløkonom og journalist
 • En dreven fasilitator og prosessleder som har bistått en rekke offentlige virksomheter med tjenesteutvikling, brukerorientering og prosessforbedringer
 • Har jobbet fem år med innovasjonspolitikk i Nærings- og fiskeridepartementet
Liss

Liss Johansen Sandø

Innovasjonsrådgiver
 • Har 20 års erfaring som konsulent, prosjektleder, prosessleder og fasilitator innen tjenesteinnovasjon, prosessforbedring, tjenesteutvikling og samhandling
 • Omfattende erfaring innen e-helse og digitalisering
 • Mange års erfaring med endringsledelse ved innføring av nye arbeidsmåter og ny teknologi
 • Helhetstenker med evne til å koordinere sammenfallende initiativer og prosjekter
 • Erfaring fra både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
Lavrans

Lavrans Løvlie

Innovasjonsrådgiver
 • Grunnlegger av verdens første tjenestedesignfirma, Livework, med over 20 års erfaring i å bygge fagfeltet internasjonalt
 • Har hatt en ledende rolle i å innføre tjenestedesign som metode i offentlig sektor i Norge, og har omfattende erfaring med helseaktører både i Norge og internasjonalt
 • Medforfatter av anerkjente bøker innen tjenestedesign, og en erfaren kurs- og foredragsholder innen kundeopplevelse, Design Thinking, tjenestedesign, og brukerdrevet innovasjon
 • Har dybdekunnskap innen forskning på adferdssøkonomi, organisasjonsutvikling og design, og har lang erfaring med å forstå brukerbehov og opplevelser i kontakt med helsetjenester
Peder

Peder Heggdal

Innovasjonsrådgiver
 • ​​​​​​​Utdannet audiograf med mange års erfaring som kliniker og leder i sykehus, og har PhD i skjæringsfeltet mellom audiologi og nevrovitenskap
 • Har videreutdanninger i helseøkonomi og -politikk samt strategisk ledelse av velferdsorganisasjoner
 • Har dyp innsikt i kapasitet, kompetanse og infrastruktur i de kommunale helsetjenestene, og leder team som gjennomfører analyser og framskrivinger av fremtidens behov for helse- og omsorgstjenestene i flere kommuner
 • Har publisert vitenskapelige artikler på en rekke temaer, har omfattende erfaring med veiledning av master- og doktorgradsstudenter
 • Har bred prosjekterfaring i alle deler av helsesektoren
Pernille

Pernille Kaaber

Innovasjonsrådgiver
 • Senior designer innen tjenesteinnovasjon med sterk drivkraft for utvikling av brukervennlige og helhetlige tjenester
 • Har solid erfaring med innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, inkludert flere StimuLab-prosjekter i helsesektoren
 • Har arbeidet med systemorientert design som verktøy for kartlegging og utprøving i komplekse systemer
 • Erfaren i å lede, planlegge og gjennomføre designprosjekter i offentlig sektor, med en helhetlig tilnærming til problemstillinger og grundig innsiktsarbeid
 • Dyktig fasilitator som engasjerer deltakere og skaper gode møteplasser på tvers av roller og behov, og benytter visualisering for å formidle komplekse ideer og prosesser
Maria

Maria Endresen

Innovasjonsrådgiver
 • Rådgiver og prosjektleder med flere års erfaring fra ledelse av prosjekter og større organisasjonsutviklingsprogrammer i helsesektoren
 • Utdannet siviløkonom
 • Har tidligere erfaring fra omfattende og komplekse endringsprosjekter i helsesektoren, inkludert ledelse av prosjekter for å forbedre, utvikle og etablere nye arbeidsprosesser og driftsmodeller
 • Har erfaring med behovsdrevet løsningsutvikling og tjenesteinnovasjon, og har ledet et pilotprosjekt som piloterte landets første tverrfaglige enhet for pasienter med sammensatte problemstillinger innenfor psykiatri, somatikk og rus
 • Tidligere erfaring som senior prosjektleder i Lyse, og har bred kompetanse innen organisasjonsutvikling og solid erfaring som endringsleder
Ola

Ola Thorseth

Innovasjonsrådgiver (Fødselspermisjon)
 • Har flere års erfaring som faglig rådgiver, prosjektleder og ekspert på gevinstrealisering for flere store offentlige reformer og prosjekter
 • Har vært prosjektleder og ansvarlig for gevinstrealisering i flere innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, inkludert StimuLab-prosjekter
 • Har erfaring med systemtenkning, systemdesign og simulering fra innovasjonsprosjekter, noe som er særlig relevant ved analyse, evaluering og anbefaling av endringer for virksomheter som ønsker å brukerorientere sin virksomhet
 • Har ledet store brukerorienterte tjenestedesignprosjekter i komplekse utredninger 
 • Har erfaring fra gevinstrealiseringsarbeid i utredninger
JonasA

Jonas Austad

Sekretariat
 • Utdannet sivilingeniør
 • Rådgiver innen offentlig sektor med erfaring fra et bredt utvalg av prosjekter innen alt fra konseptutredninger, offentlige anskaffelser og innovasjonsprosjekter knyttet til helsesektoren
 • Trives godt i skjæringspunktet mellom teknologi, økonomi og mennesker
 • Har god evne til å se helheten i prosjekter og å sette seg inn i nye problemstillinger
Benedikte

Benedikte Fahre

Innovasjonsrådgiver
 • ​​​​​​Utdannet samfunnsøkonom
 • Rådgiver innen offentlig sektor med betydelig erfaring innen gevinstrealisering og samfunnsøkonomiske analyser 
 • Tidligere erfaring fra komplekse tverrfaglige innovasjonsprosjekter i helsesektoren og arbeidet tett med tjenestedesignere i disse prosjektene
 • Bred erfaring med identifisering av nyttevirkninger, gevinstrealisering, oppfølging av KPIer, kvantitative analyser og kost/nytte
 • Vært gevinstansvarlig i et stort digitaliseringsprosjekt i offentlig sektor
Tori

Tori Almaas

Innovasjonsrådgiver
 • Utdannet ergoterapeut med lang erfaring fra kommunale helsetjenester
 • Har en master i helsevitenskap med spesialisering innen samhandling og kompetanseledelse
 • Har jobbet med prosjektledelse og strategisk rådgivning innen helse- og velferdsteknologi de siste ti årene
 • Bred erfaring innen ledelse av innførings- og utviklingsprosjekter med komplekse aktørbilder og systemlandskap
 • Inngående kjennskap til Digital hjemmeoppfølging fra sin tid som innføringsansvarlig i Velferdsteknologisatsingen hos Trondheim kommune, og medlem av nasjonal ressursgruppe for medisinsk avstandsoppfølging