Header - Algoritmer i helsesektoren

Algoritmer skaper verdi i psykisk helsevern

Helse Førde bruker algoritmer for å tilby bedre og mer brukertilpasset behandling til pasienter ved psykiatrisk klinikk.

Image
Norse Feedback GIF

Positive tilbakemeldinger

Norse Feedback så dagens lys i 2014 da fagsjef for Psykiatrisk klinikk i Helse Førde, Christian Moltu, tok initiativ til å hjelpe pasienter på nye måter via digitale hjelpemidler. Fokuset var særlig på voksne pasienter innen rus, psykiatri og fedmeproblematikk i sykehus.

Tilbakemeldingene har vært positive, både fra pasienter og klinikere. Pasientene opplever tjenestetilbudet som svært trygt og meningsfylt, og klinikerne melder at både spørreskjema og prosess er faglig relevante og trygge i praksis.

Vår erfaring er at Norse Feedback bidrar til pasientens opplevelse av å bli tatt på alvor, sier Moltu.

At verktøyet tilpasser spørsmålene til hver enkelt pasient medfører at pasienten unngår å bruke unødig tid på spørsmål som ikke er relevante for hans eller hennes situasjon. Dette fører til en raskere og mer tilpasset behandling, som sparer pasienten for unødvendig tid i behandling. På denne måten kan pasienten raskere komme tilbake til sitt normale liv i samfunnet, som er en gevinst ved bruk av verktøyet.

For behandler er det en stor fordel å kunne tilpasse behandlingen underveis i behandlingsforløpet. Den grafiske fremstillingen av behandlingsforløpet som verktøyet tilbyr gir god støtte til behandler sine beslutningsprosesser. Ved hjelp av verktøyet kan behandler spare tid på antall fysiske konsultasjoner, noe som er viktig i et allerede presset helsetilbud.

 

Bedre samhandling mellom sykehus og kommuner

De fleste pasientene befinner seg det meste av tiden i nærheten av hjemmet, og mottar gjerne hjelp fra fastlege og andre kommunale tjenester i det daglige. Prosjektteamet så tidlig at verktøyet kunne ha stor verdi i både spesialist- og kommunehelsetjenesten, da disse tjenestene ofte er lite koordinerte, og pasienten opplever stort sprik i forståelsen av deres problematikk. Det heldigitale verktøyet muliggjør også en tettere samhandling mellom sykehus og kommuner. 

Vi så at sykehus som integrerte verktøyet raskt fikk med seg kommunene.

Når behandlere fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten benytter seg av verktøyet får man et mer helhetlig bilde av hele behandlingsforløpet til pasienten. Den grafiske fremstillingen av behandlingsforløpet bidrar til en forenklet oversikt over behandlingen og gjør det enklere å diskutere pasientens tilstand på tvers av helsetjenestene. Verktøyet følger pasienten uavhengig av om behandlingen blir gitt av en fastlege eller en kliniker på sykehuset.

Verktøyet er i dag mest utbredt på landets sykehus, Moltu presiserer at det er viktig å få enda flere kommuner til å ta verktøyet i bruk for å kunne skape raskere og mer effektiv behandling til pasientene på tvers av helsetjenestene.

 

Stor overføringsverdi

Så langt har verktøyet mottatt 50-70.000 pasientbesvarelser, og selv om Norse Feedback i utgangspunktet er utviklet for rus, psykiatri og fedmeproblematikk, har verktøyet stort overføringspotensial til somatiske pasientgrupper.

Moltu sier at gjennom prosjektet har de erfart at klinikere i økende grad er åpne for at selvevalueringsdata kan gi valid informasjon, og at dette også gjelder i somatiske fagområder.

Norse Feedback presenterer jevnlig fra sine erfaringer på konferanser, og mottar ofte forespørsler fra klinikere på andre felter, for eksempel fra onkologifeltet. Moltu påpeker at verktøyet har et bredt nedslagsfelt, mye på grunn av den generiske bunnstrukturen, og at det særlig blir interessant å følge utviklingen når primærhelsetjenesten kommer tyngre på banen.

Forhåpentligvis er det flere samhandlingsgevinster å høste der ute, avslutter Christian Moltu. 

 

Nyttige lenker