Tverrsektorielle samhandlingskonsultasjoner, St. Olavs Hospital

InnoMed støtter prosjektet med å etablere bedre tverrsektorielle samhandlingskonsultasjoner for pasienter med sammensatte smertetilstander.

Det store omfanget av langvarige og sammensatte smertetilstander av uavklar årsak er et stort helse- og samfunnsproblem som medfører nedsatt livskvalitet og fungering, familie-problemer og tap av arbeidsevne. Pasienter som rammes av dette savner en helhetlig og samordnet ivaretagelse fra de ulike helsetjenesteyterne og andre relevante instanser de er i kontakt med. Prosjektet har derfor som mål å utforme, utprøve og etterleve et nasjonalt pasientforløp som på en bedre måte enn i dag vil kunne sikre tverrfaglig samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste samt NAV for pasienter med langvarige og sammensatte smertetilstander. Forløpet skal være sentrert om pasientene og deres familier og inneholde digitale samhandlingskonsultasjoner. Hensikt med prosjektet er å øke effektivitet og bedre kvalitet og tjenester i behandlingen av denne pasientgruppen.

InnoMed skal støtte prosjektet med forankring, tjenesteutvikling, gevinstrealisering og spredning av erfaringer.