Aktørkart. Unge med utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser

Prosjekterfaring: Sammen på tvers for å ivareta unge

InnoMed har støttet Oslo universitetssykehus og Oslo kommune med oppstartsaktiviteter i prosjektet "Sammen på tvers" der det skal utvikles en samarbeidsmodell mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Målet er å sikre helhetlig ivaretakelse av unge med utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser.

Bakgrunn og behov

Oslo Universitetssykehus (OUS), Oslo kommune ved Barne- og familieetaten (BFE) og bydeler i Oslo har en felles bekymring for helse- og omsorgstilbudet til barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser (psykisk utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser) og psykiske vansker med et sammensatt og komplekst tilstandsbilde. I tillegg til mangel på gode, adekvate tilbud til målgruppen, er det mangelfull samhandling internt i spesialisthelsetjenesten, internt i kommune/bydel, og mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjenesten. Tjenestene har ulike ansvarsområder og oppgaver. Dette gjør at tjenestetilbudet fremstår som fragmentert og lite koordinert. Tjenestetilbudet varierer, og det er mangel på helhetlige pasientforløp.

 

Dette gjorde vi i prosjektet

InnoMed støttet prosjektgruppen med kartleggings- og innsiktsarbeid for å identifisere behov og utfordringer i eksisterende tjenester på tvers av spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester. Videre har InnoMed bistått med erfaringsutveksling fra andre relevante prosjekter, både lokale og nasjonale. Prosessveiledningen fra InnoMed har blant annet dreid seg om veiledning i tjenesteutvikling basert på «Veikart for tjenesteinnovasjon» og erfaringsutveksling fra andre relevante prosjekt. 

For å skape felles forståelse mellom aktørene, har InnoMed bistått med fasilitering av workshops i tillegg til å utarbeide visuelle fremstillinger av innsikten underveis.

Samle eksisterende innsikt

Brukerintervjuer

InnoMed bisto prosjektleder og arbeidsgruppen med opplæring i hvordan man gjennomfører gode brukerintervjuer. Prosessveiledere fra InnoMed bisto blant annet med utarbeidelse av intervjuguider og tilrettelegging for et godt etterarbeid og analyse av funnene.


Eksempler på hva brukerne ble spurt om:

  • Beskrivelse av historie og nåsituasjon 
  • Opplevelse av og forventning til egen rolle som ansatt
  • Opplevelse og forventinger til hjelpeapparatet
  • Hva oppleves som de største utfordringene og hvorfor?
  • Hva oppleves å fungere bra og hvorfor?
  • Hva er viktig for deg?
  • Hva drømmer du om? Hvordan skulle du ønske det var? 

Gruppering av berørte aktører i brukergrupper som ble involvert i det videre innsiktsarbeidet: 

Image
Berørte aktører i innsiktsarbeid. Unge med utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser

Kartlegge dagens brukerbehov

I arbeidet med å kartlegge dagens brukerbehov ble det blant annet laget en brukerhistorie for å belyse hvordan ungdom og deres pårørende opplever dagens tilbud. Noe av de viktigste funnene fra innsiktsarbeidet var antallet koordinerende enheter som allerede finnes på kryss og tvers. Pårørende og ansatte må navigere i et komplekst og uoversiktlig system der informasjon, tilbud, roller og ansvar oppleves som lite koordinerte.

Image
Aktørkart. Unge med utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser

 

Sammenstilling og analyse

En viktig del av innsiktarbeidet handler om å sortere og analysere behovene og utfordringene til de ulike brukergruppene. I dette arbeidet benyttet vi oss av Miro (en digital samhandlingsplattform). 

Image
Sammenstilling og analyse av innsikt. Unge med utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser
Image
Sammenstilling og analyse av innsikt. Unge med utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser

 

Identifisere behov og smertepunkter

Ved å løfte frem de største utfordringene og tydeliggjøre behov og smertepunkt for hver brukergruppe ble det enklere å se «hvor skoen trykker» og gjøre prioriteringer for neste fase av prosjektet. Her er noen eksempler på hvordan innsikten ble fremstilt: 

Image
Sitat fra helsepersonell. Unge med utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser
Image
Innsikt fra spesialisthelsetjenesten. Unge med utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser

 

Image
Brukersitat. Unge med utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser

Skape felles forståelse mellom aktørene

Innhenting av brukerinnsikt ble utført i mindre arbeidsgrupper. Det var derfor ekstra viktig å involvere den tverrfaglige prosjektgruppen underveis i arbeidsmøter. På denne måten sikret vi felles forståelse på tvers av fagfelt og fikk gode innspill til justeringer og videre utforsking av problemområder. InnoMed bisto prosjektlederen i å planlegge disse arbeidsmøtene.

 

Resultater av prosessveiledning

Gjennom opplæring i metodikk for tjenesteinnovasjon, faste statusmøter og drøftinger underveis, har prosessveiledningen bidratt til å løfte frem brukerbehovene på tvers av tjenestene. Bistand i å strukturere og visualisere viktige funn har skapt felles forståelse hos aktørene som leverer tjenestene i dag og dermed lagt et godt grunnlag for neste fase, som handler om å utvikle og teste idéer/ konsepter for en samhandlingsmodell. Dette vil redusere risikoen for å feile senere i prosjektet. Hoveddelen av innsikten er gjort i denne fasen, men det vil være behov for å innhente innsikt gjennom hele prosjektet. 

 

"Innomed sin rolle i prosjektet har vært avgjørende. Kombinasjonen av deres kompetanse på innovasjonsmetodikk, deres forståelse for helsefeltet og erfaring med liknende prosjekter har bidratt til å drive prosjektet i en spennende retning. Prosessveilederene har vært gode diskusjonspartnere og støttespillere og jeg er veldig glad for samarbeidet vi har hatt så langt!"
          -    Stine Arntzen Selfors, prosjektleder

 

Læringspunkter fra prosjektet

Å skape helhetlige tjenester for barn og unge byr på organisatoriske utfordringer. Det er viktig å sette ned en forpliktet arbeidsgruppe med representasjon fra de aktuelle aktørene. I dette prosjektet har arbeidsgruppen vært stor fra start, som til dels kan skyldes at det er svært mange involverte aktører for denne pasientgruppen på tvers av tjenestenivå. En stor arbeidsgruppe gjør det utfordrende å få satt av tid, forplikte seg og å ta eierskap til prosjektet. For å løse dette valgte vi i dette prosjektet å sette ned tre mindre arbeidsgrupper som fokuserte på forskjellige områder i prosjektet, herunder:

  • Inklusjonskriterier
  • Intervjuer
  • Erfaringer

 

Målgruppen for prosjektet er ungdom i alderen 10-18 år med diagnoser innenfor utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser og med psykiske vansker med et komplekst og sammensatt tilstandsbilde. Å jobbe med brukerinnsikt for denne pasientgruppen har vært utfordrende på grunn av hensyn til personvern og tilgang til ungdom. Et læringspunkt er å gå i dialog med personvern så snart man har bestemt seg for hvordan innsikten skal hentes inn. Mens prosjektet ventet på godkjenning fra personvernombudet, ble det gjennomført intervjuer med ansatte i helsetjenesten. 

Det pågår mange prosjekter som har alvorlig syke barn som målgruppe. I forankringsarbeidet, og innsiktsfasen, er det viktig å kartlegge lignende pågående initiativer. Ved å kartlegge eksisterende relevante prosjekter kan man lære mye av det som allerede er gjort av innsikt, knytte kontakt med fagmiljøet, og man får en oversikt over hvor det kan være aktuelt å styrke tilbudene. Det anbefales at prosjektet arbeider videre med å lære av andre prosjekter som er i gang med testing av konsepter og tiltak for pasientgruppen. 

Last ned innsiktsrapporten under.
 

Dokumenter