InnoMed

Prosjekterfaring: Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam, Ålesund sykehus og Ålesund kommune

Ålesund sykehus og Ålesund kommune har etablert et pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) for å følge opp pasienter med hjerneslag eller geriatriske problemstillinger. Prosjektets utgangspunkt var et behov for bedre og mer helhetlige tjenester til skrøpelige eldre pasienter. Hovedfokuset i prosjektet var å styrke samarbeidet mellom sykehus og kommune for å muliggjøre raskere utredning, behandling og tiltak for skrøpelige eldre. Prosjektet baserte seg på erfaringene fra tilsvarende team gjennomført ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø og Harstad. InnoMed bistod prosjektet med prosjektplanlegging, utarbeidelse av tjenesteforløp og etablering av et kvalitetsregister for oppfølging av gevinster.

 

Les hele erfaringsrapporten fra prosjektet under dokumenter nederst. Rapporten inneholder følgende:

  • Om prosjektet
  • Målsetning og forventede gevinster
  • Gjennomføring
  • Måloppnåelse og gevinstrealisering
  • Erfaringer og læringspunkter

 

 

Dokumenter