hjerneslag

Prosjekterfaring: Digital hjemmeoppfølging for lungesyke i Oslo kommune

Bydel Frogner i Oslo kommune har fått prosessveiledning fra InnoMed under prosessen med å teste ut digital hjemmeoppfølging som et forebyggende tiltak hos et begrenset antall brukere med lungesykdom. InnoMed har bistått med rådgivning i prosjektmetodikk, gevinstrealisering og innsiktsarbeid.

Bakgrunn og behov 

Prosjektet er et pilotprosjekt som startet høsten 2021 i bydel Frogner, enhet for mestring og folkehelse, hvor det har blitt testet ut digital hjemmeoppfølging for 10 brukere med lungesykdom. Dette prosjektet er en del av prosjektet «integrerte helsetjenester», som er et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus og bydelene Frogner og Ullern, finansiert med midler fra Helse Sør-Øst og Statsforvalteren.  

Data innhentet fra analyseavdelingen på Diakonhjemmet sykehus viste at det var en økende reinnleggelsesprosent for personer med lungesykdom bosatt i bydel Frogner. På fire år økte reinnleggelsesprosenten for lungesyke med 23 prosentpoeng. Denne kunnskapen var bakgrunnen for valg av pasientgruppe. 

Prosjektets tjenestemodell innebærer at pasienter med kols eller annen type lungesykdom følger opp egen sykdom med regelmessige egenmålinger av oksygenmetning, i tillegg til spørsmål om egen helsetilstand. Helsepersonell fra oppfølgingssenteret bistår med råd og veiledning. Forventede gevinster er færre akutte sykehusinnleggelser, bedre nytte av helsetjenestene for pasientene, samt reduksjon i risiko for uønskede hendelser. 

Prosjektet søkte støtte fra InnoMed for veiledning og bistand i arbeid med gevinstrealisering og innsikt. Innsikt og erfaring fra dette prosjektet danner grunnlag for en eventuell skalering av digital hjemmeoppfølging til nye pasientgrupper. 

 

Dette gjorde vi i prosjektet 

Bistand i innsiktsarbeid  

InnoMed har bistått med å hente inn innsikt fra to sykepleiere i spesialisthelsetjenesten, to fastleger og ti brukere. 

Basert på innhentet innsikt ble erfaringene beskrevet i en erfaringsrapport med funnark fra de ulike intervjuene og en oppsummering av disse.  

Til tross for lite datagrunnlag og kort intervensjonstid, ser man at digital hjemmeoppfølging har hatt positive effekter: 

 • Pasientene er fornøyde, føler seg ivaretatt og opplever økt trygghet etter oppstart av digital hjemmeoppfølging. Med digital hjemmeoppfølging opplever pasientene at koordineringsansvaret er flyttet fra dem til oppfølgingssenteret. De tar kontakt med både fastlegen og Diakonhjemmet for pasienten, og det sparer mye tid og bekymring. 
 • God informasjonsutveksling mellom sykehuset, bydelen, oppfølgingssenteret og fastlegene er av stor betydning for oppfølgingen.  

 

Prosjektet har også opplevd noen utfordringer 

 • De ulike tjenestenivåene har ulike oppfatninger av hvilken verdi digital hjemmeoppfølging tilfører for pasientene.  
 • Pasientene opplever at samarbeidet mellom sykehuset og hjemmesykepleien fungerer i varierende grad.  
 • Forankringen har ikke blitt jobbet tilstrekkelig med fra ledelsen på sykehuset og nedover i de kliniske miljøene.  
Image
Oppsummering av funnene fra digital hjemmeoppfølging for lungesyke i bydel Frogner
Image
Oppsummering av funnene fra digital hjemmeoppfølging for lungesyke i bydel Frogner

 

Bistand i gevinstrealisering 

Prosjektet definerte tre overordnede målsetninger for arbeidet med digital hjemmeoppfølging: 

 • Reduksjon i risiko for uønskede hendelser 
 • Bedre nytte av helsetjenestene for pasientene 
 • Færre akutte sykehusinnleggelser 

 

Måling av gevinster pågikk fra september 2021 til januar 2022. InnoMed støttet prosjektet med måling av både kvalitative og kvantitative gevinster. Kvalitative gevinster ble målt gjennom intervjuer, mens de kvantitative gevinstene ble dokumentert gjennom spørreskjema og datauttrekk. 

Image
Gevinstrealisering fra digital hjemmeoppfølging for lungesyke i bydel Frogner

 

Det ble konkludert med at digital hjemmeoppfølging har hatt, eller kommer til å ha, positive effekter: 

 • Pasienter opplever økt trygghet, digital kompetanse og innsikt i egen sykdom 
 • Det er indikasjoner på at digital hjemmeoppfølging kan føre til færre sykehusinnleggelser 
 • Bedre samhandling med fastlege og kommune 
 • Reduksjon i antall fastlegekonsultasjoner hvor pasienten selv må ta kontakt med fastlegen 
 • Mindre behov for hjemmetjenester og større avlastning for hjemmesykepleien over tid 
 • Ved bruk av digitale tjenester vil kommunen møte behovet for mer effektiv ressursbruk, som fremtiden vil kreve 
 • Kommunen kan styrke kvaliteten på helsetjenestene 
Image
Gevinster for pasienter fra digital hjemmeoppfølging for lungesyke i bydel Frogner

 

Piloten har hatt kort varighet, og få pasienter inkludert, som gjør det utfordrende å synliggjøre kvantitative gevinster, som for eksempel færre sykehusinnleggelser.  

På grunn av høyt press på helsetjenestene har det vært en utfordring å hente inn tall fra fastlegekontorene som ikke har hatt mulighet til å prioritere dette i tilstrekkelig grad på grunn av pandemien. Pandemien har gjort at brukerne har vært mer skeptiske til hjemmebesøk, forbruk av helsetjenester blant pasienter har blitt endret, munnbindet har skapet kommunikasjonsvanskeligheter og det har vært en utfordring å allokere nok ressurser til prosjektet.  

 

«Takket være InnoMed har kvaliteten på prosjektet gått fra å kun kartlegge tre kvalitative gevinster til å bygge en helhetlig gevinstrealiseringsplan basert på omfattende innsiktsarbeid. Prosessveiledning fra InnoMed har vært en uvurderlig støtte i en kaotisk prosjekthverdag. Bydel Frogner kommer til å søke om støtte igjen for å ytterligere heve kvaliteten på tjenesten Digital hjemmeoppfølging gir til innbyggerne.»  

- Vegard Tangen, prosjektleder Digital Hjemmeoppfølging bydel Frogner 

 

Anbefalinger for veien videre: 

 • For å skape en omforent forståelse og interesse for prosjektet bør det settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra alle involverte aktører. Alle aktørene burde involveres fra start og det bør være fokus på å skape eierforhold/forankring blant alle til prosjektet.  
 • Optimaliser tjenesten for de allerede inkluderte brukerne, før spredning og skalering til nye pasientgrupper. 
 • Kartlegg utfordringer, bli enige om et felles mål for prosjektet og sett ned en fremdriftsplan med fastsatte møtepunkt. 

Dokumenter