DHO 7

Prosjekterfaring: Digital hjemmeoppfølging for deltakere på Frisklivssentralen i Bydel Frogner

Bydel Frogner, Enhet for Mestring og Rehabilitering, har fra høsten 2022 fått prosessveiledning fra InnoMed under prosessen med å starte opp med digital hjemmeoppfølging for personer med livsstilssykdommer på Frisklivssentralen. InnoMed har bistått prosjektet med igangsettelse av pilotering av tjenesten, gevinstrealisering og innsiktsarbeid.

Bakgrunn og behov

Prosjektet i Bydel Frogner, Enhet for Mestring og Rehabilitering, gikk høsten 2022 i gang med å teste ut digital hjemmeoppfølging som en kommunikasjonsplattform for personer ved Frisklivssentralen i bydelen. Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er personer med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Image
Digital hjemmeoppfølging, Frisklivssentralen

Foto: Remi Aure Reksten

 

Formålet med prosjektet har vært å få kunnskap og erfaring med å teste ut digital hjemmeoppfølging som et verktøy for å forebygge funksjonsfall for personer med livsstilssykdommer. Innsikt og erfaring fra dette prosjektet skal tydeliggjøre behov for en varig tjeneste, utvidet til flere brukergrupper. Ved å innføre digital hjemmeoppfølging ønsket Frisklivssentralen også å bedre etterlevelsen ved hjelp av digitale oppgaver som skal bidra til å motivere, og samtidig øke tilgjengeligheten til tjenesten gjennom en sikker meldingstjeneste.

Prosjektets tjenestemodell innebærer at personer med livsstilssykdommer kan ta i bruk digital hjemmeoppfølging for å få en tettere oppfølging og enkelt få tak i sin frisklivsveileder når de har spørsmål og når de trenger motivasjon. Frisklivsveileder vil kunne holde oversikt over at deltakerne følger handlingsplanen som er satt opp og vil kunne kalle inn til samtale dersom de ser at deltakeren har mistet motivasjon eller ikke følger opplegget. Deltakerne vil ved hjelp av plattformen bli enda mer individualisert, da en selv kan være med på å bestemme hvor mye kontakt man ønsker og har behov for fra sin frisklivsveileder.

Den daglige driften av prosjektet er ivaretatt av Frisklivssentralens egne ansatte i tett samarbeid med koordinator for velferdsteknologi og sykepleiere i prosjektstillinger på Oppfølgingssenteret.

Involverte samarbeidspartnere har blant andre vært leverandør (Dignio), Bydel Ullern, spesialisthelse-tjenesten (Diakonhjemmet sykehus) og Helseetaten. Fastlege og fysioterapeuter med driftsavtale henviser brukere til Frisklivssentralen. Les mer om prosjektet i erfaringsrapporten vedlagt i slutten av artikkelen.

Image
Frisklinvssentralen

Foto: Remi Aure Reksten

 

Dette gjorde vi i prosjektet

InnoMed har bistått med pilotering i prosjektet, fase 4 i veikartet for tjenesteinnovasjon. I denne fasen prøves tjenesten ut i en begrenset skal over tid for å sikre at alt fungerer som det skal. Hensikten er å avdekke feil og mangler, samt identifisere uforutsette problemer og dermed redusere risiko. Fasen innebærer å planlegge pilotering, gjennomføre, evaluere og til slutt beslutte veien videre. 
 

Innsiktsarbeid

Kartlegging av dagens tjeneste

InnoMed bistod prosjektet med å kartlegge dagens tjeneste. Ved å kartlegge dagens pasientforløp, både med og uten bruk av digital hjemmfeoppfølging, fikk prosjektet oversikt over den helhetlige tjenesten på tvers av alle aktører som til sammen er involvert i tjenesten. Kartleggingen av forløpet med bruk av digital hjemmfeoppfølging tydeliggjorde områder hvor løsningen ble innført i pasientforløpet.

 

Forløp uten bruk av digital hjemmeoppfølging:

Image
Forløp uten bruk av digital hjemmfeoppfølging, ved Frisklivssentralen

 

Forløp med bruk av digital hjemmeoppfølging:

Image
Forløp med digital hjemmeoppfølging ved Frisklivssentralen

 

Intervjuer

InnoMed bistod med å hente inn innsikt ved å gjennomføre intervjuer med to deltakere fra gruppetilbudet til Frisklivssentralen og to frisklivsveiledere.

Basert på innhentet innsikt ble erfaringene beskrevet i en erfaringsrapport med funnark fra de ulike intervjuene og en oppsummering av disse. Innsikten som presenteres er en oppsummering av de fire intervjuene som er foretatt og den innsikten som fremkommer gir et innblikk i de intervjuedes opplevelse av tjenesten, men utgjør ikke et stort nok grunnlag til å kunne trekke konklusjoner. Til tross for lite datagrunnlag og kort intervensjonstid, ser man at digital hjemmeoppfølging har hatt positive effekter:

Løsningen er brukervennlig og utgjør en enkel og lavterskel måte for deltakerne og frisklivsveiledere å ha kontakt, som også opprettholder personvern. Ved bruk av digital oppfølging kan frisklivsveilederen gi deltakeren ansvar for egen veiledning og skape en større trygghet ved at de kan fange opp deltakeren tidligere. Ved at oppgaver og informasjon er tilgjengelig digitalt, kan det være enklere for deltakere å gjennomføre opplegget etter at fysisk oppfølging er ferdig.

Tjenesten innebærer at frisklivsveiledere kan strukturere oppfølgingen og spare tid på å kontakte deltakere. Frisklivsveiledere tar løsningen aktivt i bruk gjennom hele frisklivsveiledningen, dette kan ha en effekt på at løsningen blir godt forankret i oppfølgningen.

Prosjektet har også opplevd noen utfordringer:

 • Løsningen fungerer godt for kommunikasjon med deltakere med god compliance. Ved lav compliance kan det skape merarbeid for fisklivsveilederne å forsøke å nå deltakere både digitalt og via telefon.
 • Det er en utfordring å få deltakerne til å ta i bruk løsningen. Basert på ulike behov og bakgrunn ser ikke alle deltakerne nytten av å benytte løsningen aktivt noe som gjør det utfordrende å innføre bestemte tiltak.
 • Det oppleves som tidkrevende å følge opp deltakere som ikke ønsker å bruke løsningen.
Image
DHO
Image
DHO 2
Image
DHO 3

 

 

Gevinstrealisering

Prosjektet definerte tre overordnede målsetninger for arbeidet med digital hjemmeoppfølging:

 

1. Effektiv og sikker kommunikasjonsplattform, 2. Forebygge funksjonsfall og 3. Bedre oppfølging av deltakere.

 

Basert på de tre målsetningene er det definert seks konkrete gevinster som måles og følges opp:

Image
DHO 4

Gevinster ble kontinuerlig målt i prosjektet fra september 2022 til desember 2022 gjennom spørreskjema og datauttrekk. Kartlegging av gevinster vil prosjektet fortsette videre med.

Prosjektet kartlagte høsten 2022 deltagelse for grupper med og uten bruk av digital hjemmeoppfølging. Basert på kartleggingen som er foretatt fremkommer det en betraktelig økning i andel oppmøtte ved bruk av digital hjemmfeoppfølging.

Image
DHO 5

Måling av gevinster har hatt kort varighet, og få pasienter er inkludert. Datagrunnlaget er derfor for lite til å trekke endelige konklusjoner, men det har blitt benyttet i prosjektet for å observere trender. Basert på gevinstkartleggingen som er gjennomført tyder det på at digital hjemmeoppfølging har hatt, eller kommer til å ha, positive effekter: 

 • Av 9 respondenter, opplever alle å ha fått raskt svar og de er fornøyd med å bruke løsningen som meldingstjeneste.
 • Av 9 respondenter, opplever 8 å være svært fornøyd eller fornøyd med MyDignio som verktøy til å sende meldinger med sin frisklivsveileder. 
 • Av 9 respondenter svarer alle at de er svært fornøyd eller fornøyd med å svare på spørreskjema for å kartlegge vaner og aktivitetsnivå. 

Basert på et lite datagrunnlag for å trekke gode konklusjoner har InnoMed sin bistand i prosjektet, i tillegg til å bistå i oppstart av gevinstrealisering, fokusert på å legge et grunnlag for videre gevinstoppfølging ved  å utarbeide verktøy for videre kartlegging av gevinster og fremstilling av disse. InnoMed anbefaler derfor prosjektet til å fortsette arbeidet med gevinstkartlegging, både kvalitative og kvantitative, og evaluere jevnlig.

 


Anbefalinger for veien videre

Oppsummert anbefaler InnoMed prosjektet videre å:

 • Optimalisere tjenesten for de allerede inkluderte brukerne
 • Fortsette arbeidet med gevinstoppfølging, både kvalitative og kvantitative, og evaluer jevnlig.
 • Dele erfaringer med andre Frisklivssentraler og skalere til nye områder.
 • Fortsette å kartlegge utfordringer og muligheter for bruken av Dignio som kommunikasjonsplattform. Bli enige om et felles mål for prosjektet og sett ned en fremdriftsplan med fastsatte møtepunkt. Juster tjenesten etter funn.
 • Videre fokus på forankring hos ansatte på Frisklivssentralen, prosjektgruppen og hos ledere.

 

Erfaringer fra prosjektgruppen

Prosjektet har hatt ny tjeneste i drift i ca. 6 måneder. I løpet av denne perioden har prosjektgruppen opparbeidet seg erfaringer som er nyttig å dele med andre som ønsker å starte opp med digital hjemmeoppfølging på Frisklivssentralen.  

Prosjektgruppen trekker frem følgende faktorer som avgjørende for å sikre god implementering av digital hjemmeoppfølging:

 • God forankring i bydelen bidro til prosjektets suksess. Ønsket om tjenesten kom fra Frisklivssentralens ansatte og på bakgrunn av dette ble digital hjemmeoppfølging som tjeneste godt tatt imot. Samtidig var prosjektet forankret i ledelsen hele veien, en faktor som skapte godt samarbeid og støtte i hele prosjektperioden.
 • Det var viktig å kontinuerlig følge opp og vurdere egnetheten blant deltakerne som fikk digital hjemmeoppfølging. På den måten fikk deltakerne rett teknologi, til rett person, til rett tid.
 • Prosjektet fikk tildelt en ekstra ressurs som arbeidet inn i prosjektet 100% den første tiden. Denne ressursen gjorde et stort stykke arbeidet med å kartlegge dagens tjeneste og oversette den inn i en digital tjeneste. Ressursen jobbet tett og smidig med leverandøren av teknologien og teknologiens brukere. På grunn av dette arbeidet ble det gjennomført en effektiv og god utvikling av tjenesten. Prosjektgruppen trekker frem denne ressursens arbeid som avgjørende for at prosjektet kunne gå rett i drift.

Dokumenter