Lege og pasient

Prosjekterfaring: Bedre diabetesomsorg og pasientsentrert helseteam

Kirkenes sykehus fikk prosessveiledning på to prosjekter; Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) og DiaBedre – bedre diabetesomsorg.

Bakgrunn og behov

PSHT er et nyopprettet prosjekt. Målet er å gi bedre oppfølging til multimorbide pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer. Denne gruppen pasienter har et større behov for koordinering av ulike helsetjenester enn andre pasientgrupper, og prosjektet er derfor sammensatt av medlemmer fra både kommunen og sykehuset. Det er et stort fokus på innovative løsninger for digital hjemmeoppfølging. Brukermedvirker er også med i prosjektet som en likeverdig part. Erfaringer fra dette forbedringsprosjektet vil være nyttig kunnskap innenfor utviklingen av pasientsentrert helsetjenesteteam. 

DiaBedre er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt innen sykehuset. Målet er å få til bedre samarbeid, hvor klinisk ernæringsfysiolog, psykisk helsevern og rus, sykepleiere, leger og merkantilt personell er involvert.

Prosjektene fikk et begrenset antall timer prosessveiledning med mål om å komme i gang og sette retning for prosjektene. 

Dette gjorde vi i prosessveiledningen

Påkobling og kontakt med andre lignende prosjekter

En utfordring i prosjektene var ressurser i klinikken. Derfor fokuserte InnoMeds bistand på erfaringsutveksling fra lignende pågående prosjekter, samt forankring lokalt i prosjektgruppene. 

Veiledning i prosjektmetodikk

InnoMed veiledet prosjektene i hvordan å komme i gang og hvordan å gå frem med prosjekt. Veikart for tjenesteinnovasjon ble brukt som verktøy for å gi en innføring i innovativt prosjektarbeid. I tillegg ble rådgiveren fra InnoMed brukt som sparringspartner for prosjektlederne, og kom med sine anbefalinger og råd underveis i prosjektene. 

Bistand i innsiktsarbeid og aktørkartlegging

I begge prosjektene veiledet InnoMed i prosjektgjennomføring med utgangspunkt i Veikart for tjenesteinnovasjon. Det ble identifisert hvor i veikartet prosjektene befant seg, som la grunnlaget for det videre arbeidet.

I DiaBedre-prosjektet bisto InnoMed med å etablere en god modell for innsiktsarbeid, og veiledet prosjektmedarbeiderne i intervjuteknikk. 

I PSHT-prosjektet fasiliterte InnoMed et arbeidsmøte hvor prosjektgruppen samlet seg for å jobbe med aktørkartlegging og hvilke behov de ulike hadde i dette arbeidet. Det ble utarbeidet et brukercase som representerer brukergruppen for prosjektet. Denne ble brukt som utganspunkt for aktørkartlegging. Identifiserte aktører var blant annet geriater, ergoterapeut, fysioterapeut, fastlege, sykehjemslege, pårørende, koordinator m.fl. Se utklipp fra arbeidet i Miro under:  
 

Image
Brukercase Lisa. Pasient
Image
Aktørkartlegging i Kirkenes sykehus. Post-it lapper fra workshop i Miro
Image
Aktørkartlegging i Kirkenes sykehus. Post-it lapper fra workshop i Miro. Aktørenes roller
Image
Aktørkartlegging i Kirkenes sykehus. Post-it lapper fra workshop i Miro. Aktørenes behov

På grunn av utfordringer med tilgang til ressurser ble det høsten -21 besluttet å sette PSHT-prosjektet på pause. Det fortsettes med gjennomføring av tverrfaglige møter for pasienter som skal skrives ut fra sykehuset. Erfaringene fra dette arbeidet vil være viktig for en eventuell videreføring av PSHT-prosjektet. 

Anbefalinger og veien videre

InnoMed anbefaler at prosjektene jobber med å:

 • For PSHT: 
  • Fortsatt fokus på tverrfaglige møter rundt pasienten, til tross for at det ikke er et fast team inntil videre. Møtene bør bestå av kompetanse fra både sykehus og kommune. 
  • Gevinstrealisering: Utarbeide eksempler som synliggjør de kvalitative og kvantitative gevinstene ved tverrfaglige møter
  • Holde kontakten med PSHT ved Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø. Erfaringer fra dette arbeidet kan hjelpe å starte opp i mindre miljø som ved Kirkenes sykehus. 
  • Innsiktsarbeid: Jobbe med å skaffe innsikt fra ansatte og pasienter som er med på gjennomføringen av tverrfaglige møter. Bruke disse erfaringene for å danne et grunnlag for eventuell videreføring av prosjektet i 2022. 

 

 • For DiaBedre:
  • Gjøre grundig innsiktsarbeid av ansatte og brukere. Her er det også utfordringer med ressursbruk, så innsiktsarbeid rundt dette vil være avgjørende for videre drift av tjenesten. 
  • Gevinstrealisering: Undersøke gevinster for pasienter og helsepersonell.  

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar