Felles akuttmottak og legevakt, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

I etablering av et nytt felles akuttmottak og legevakt på Nye UNN Narvik vil InnoMed bistå prosjektet med forankring og dokumentering av effekten av akutt- og utredningssengepostene. 

Det er i dag etablert et samarbeid mellom Narvik kommunale legevakt og UNN Narvik, og dette samarbeidet skal videreutvikles i det Nye UNN Narvik. En nyskapning i UNN er at det vil være et felles akuttmottak for alle kategorier pasienter med behov for akutt hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Dette i motsetning til dagens organisering hvor akuttilbudet for psykisk helsevern, somatikk og rusbehandling er opprettet på ulike lokasjoner. Ved å samlokalisere akuttilbudet er ambisjonen å legge til rette for et mer helhetlig og samordnet tverrfaglig tilbud. 

Prosjektet har som mål å utarbeide retningslinjer som regulerer forholdet mellom Narvik kommunale legevakt og UNN før nye UNN Narvik blir tatt i bruk, og utarbeide og teste pasientforløp og arbeidsprosesser slik at pasienter og pårørende opplever trygghet og god ivaretakelse.

InnoMed vil bistå UNN og kommunen med støtte til forankring av prosjektet, og samtidig støtte til å dokumentere effekt fra akutt- og utredningssengepostene.