Prosessveiledning InnoMed

Nye prosjekter har fått tildelt støtte fra InnoMed

Fire prosjekter fikk tildelt prosessveiledning fra InnoMed etter årets første søknadsrunde.

Nye prosjekter som fikk tildelt veiledning:
 

Felles akuttmottak og legevakt, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Det er i dag etablert et samarbeid mellom Narvik kommunale legevakt og UNN Narvik, og dette samarbeidet skal videreutvikles i det nye sykehuset i Narvik. Ved å samlokalisere akuttilbudet er ambisjonen å legge til rette for et mer helhetlig og samordnet tverrfaglig tilbud. 

Prosjektet har som mål å utarbeide retningslinjer som regulerer forholdet mellom Narvik kommunale legevakt og UNN før nye UNN Narvik blir tatt i bruk, og utarbeide og teste pasientforløp og arbeidsprosesser slik at pasienter og pårørende opplever trygghet og god ivaretakelse.

Les mer om prosjektet her.

Hjemmesykehus for barn og ungdom, Helse Møre og Romsdal HF

Hjemmesykehus for barn og ungdom vil være en arena hvor spesialisthelsetjenesten kan bringe sykehuset nærmere pasienten. Prosjektet skal utvikle og teste ut en hybridmodell som inneholder en kombinasjon av digitale verktøy, ambulerende virksomhet og samarbeid med kommunehelsetjenesten. 

Les mer om prosjektet her.

 

Sammen på tvers for å ivareta unge, Oslo universitetssykehus og Oslo kommune

Prosjektet har utviklet en samarbeidsmodell mellom spesialist- og primærhelsetjenesten hvor formålet er å sikre helhetlig ivaretakelse av unge med utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser. Modellen skal prøves ut i en pilot for å sikre at modellen kan implementeres og for å følge opp gevinster. 

Les mer om prosjektet her.

 

Hjemmesykehus fra Oslo universitetssykehus

Prosjektet "OUS hjemme" skal legge til rette for effektiv utvikling av tjenester og en skalering av spesialisthelsetjenester i hjemmet, slik at flere pasienter ved OUS skal tilbys hjemmesykehus og andre spesialisthelsetjenester i hjemmet framfor innleggelser og fysisk oppmøte ved sykehuset. OUS sitt overordnede mål med prosjektet er at: I 2030 skal OUS tilby deg som pasient hele eller deler av behandlingsforløpet hjemme, ved hjelp av teknologi, når det gir best nytte. Pasienten opplever å kunne være «hjemme når jeg kan – på sykehuset når jeg må».

Les mer om prosjektet her.


Ønsker du å søke prosessveiledning fra InnoMed til ditt prosjekt?

Les mer om InnoMed og søk prosessveiledning her.

Image
Workshop - Fire personer skriver på lapper.