Samarbeid om de som trenger det mest hos SSHF

Målsetningen med prosjektet er å gi bedre kvalitet i helsetjenesten, øke samordningen og koordineringen av helsetjenesten og redusere reinnleggelser på sykehus.

Sørlandet sykehus avd. Flekkefjord utviklet i 2019 et nytt tjenesteforløp der sykehuset samarbeider med Lyngdal, Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal kommune. I tjenesteforløpet mottar pasienter et hjemmebesøk av fastlege og ressurspersoner fra pasientens tilhørende kommune kort tid etter utskrivelse fra sykehus. I besøket kartlegges det hvilke behov pasienten har for å kunne ha det best mulig hjemme.

InnoMed støtter prosjektet med å gi prosessveiledning og kompetanseoverføring for prosjektgruppen og involverte aktører.

InnoMed bistår med følgende:

  • Støtte prosjektgruppen med å videreutvikle tjenesteforløpet ved å gjennomføre innsiktsundersøkelser rundt bruk av video ved noen av hjemmebesøkene. Prosjektet har basert på InnoMed sin rådgivning gått til innkjøp av iPad for å kunne ha med fastlege på video i noen av hjemmebesøkene. Utprøving av video er forventet å komme i gang etter sommeren 2021.
  • Bistå prosjektet med å skrive en erfaringsrapport som oppsummerer prosjektets fremgang og anbefalinger i veien videre. Det er gjennomført innsiktsintervjuer med alle involverte aktører i pasientforløpet, inkludert pasienter som har mottatt tjenesten. Funnene fra intervjuene er oppsummert i en erfaringsrapport som blir levert til prosjektet i august 2021. 
  • Komme med anbefalinger til veien videre i prosjektet. Det er basert på innhentet innsikt gitt anbefalinger til hvordan prosjektet skal organiseres i tiden fremover.

 

I prosjektperioden vil det bli avholdt arbeidsmøter og workshops for å sikre praktisk kompetanseoverføring. InnoMed vil se prosjektet i nær sammenheng med de initiativene som foreligger innenfor digital hjemmeoppfølging i regionen.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar