De som trenger det mest

Prosjekterfaring: Samarbeid om de som trenger det mest på Lister

SSHF Flekkefjord har siden 2019 prøvd ut nytt pasientforløp, hvor pasienter med kroniske lidelser og hyppige innleggelser mottar hjemmebesøk etter utskrivelse fra sykehus for å sikre tettere oppfølging. InnoMed har ved hjelp av innsiktintervjuer skrevet en erfaringsrapport med anbefalinger til veien videre.

Bakgrunn og behov

SSHF Flekkefjord har siden 2019 i samarbeid med primærhelsetjenesten utført hjemmebesøk hos pasienter med hyppige sykehusinnleggelser kort tid etter utskrivelse fra sykehus. Formålet med prosjektet har vært å øke tjenestekvalitet, bedre koordinering av helsetjenestene og redusere vekst i tjenesteforbruk. Ved å utføre hjemmebesøk får helsepersonell mulighet til å se pasienten i sitt eget miljø, gå grundig gjennom medisinbruk og få bedre innsikt i pasienten sitt behov og helsetilstand. 

Prosjektet har fått tildelt midler til oktober 2021 og er i dag organisert med en prosjektleder og en prosjektmedarbeider som begge er ansatt ved SSHF Flekkefjord. Hittil har tjenesten kun blitt tilbud til pasienter med tilhørighet i Listerregionen, men fra høsten av skal prosjektet skaleres og bli en del av tilbudet til alle pasienter tilknyttet SSHF. 

Prosjektet søkte prosessveiledning i å oppsummere erfaringene hittil og utarbeide anbefaleringer for videre implementering på bakgrunn av dette. Leveransene fra InnoMed ble en erfaringsrapport og råd for videre organisering i hele Agderregionen. 

Dette gjorde vi i prosjektet

Innsikt i dagens situasjon
For å kunne få en oversikt over prosjektet ble det gjennomført intervjuer med prosjektteamet og analyse av tilgjengelig prosjektdokumentasjon. InnoMed har blant annet gjennomgått utarbeidet pasientforløp som er fremstilt på bildet under, og strukturert tilgjengelige erfaringer på hvert steg. 

Image
I pasientforløpet ovenfor har InnoMed fremstilt brukeren sin reise og de ulike aktørene sine roller.


Utarbeidelse av erfaringsrapport 

Det ble gjennomført innsiktinervjuer med involverte aktører i pasientforløpet. Følgende aktører ble intervjuet: 
- Pasienter som har mottatt hjemmebesøk 
- Prosjektleder/sykepleier fra SSHF
- Prosjektmedarbeider/lege fra SSHF
- Avdelingsleder ved SSHF
- Farmasøyt
- Kommunale fastleger
- Forvaltning

Basert på innhentet innsikt ble erfaringene beskrevet i en erfaringsrapport med funnark fra de ulike intervjuene og en oppsummering av funnene. 

Det ble konkludert med at tiltaket med hjemmebesøk har effekt. 

  • Pasienter som mottar hjemmebesøk opplever at de får bedre helsehjelp og riktigere behandling etter sykehusinnleggelse. En av pasientene var overbevist om at hen hadde unngått reinnleggelser på sykehuset grunnet tilbudene hen mottok i etterkant av hjemmebesøket. En annen pasient rapporterte at hen endelig hadde en person å kontakte fra helsevesenet som hadde god kjennskap til hens sykdsomsbilde. 
  • Forvaltning trekker frem at de både ønsker og har kapasitet til å gjennomføre hjemmebesøk fordi de får mulighet til å tilby flere pasienter individtilpassede tilbud som de har god tilgang på i kommunene. Det samme gjelder sykehuspersonell og fastleger. 

Prosjektet har også opplevd noen utfordringer. 

  • Koordineringen av hjemmebesøkene har vært krevende. Det er mange aktører som skal delta, og det har vært utfordrende å få til hjemmebesøkene raskt nok etter utskrivelse, da aktørene involvert har fulle kalendre. Pandemien og de gjeldende smittevernsrestriksjonene har gjort koordineringen vanskeligere, og det har vært tidspunkter hvor hjemmebesøk ikke har latt seg gjennomføre. 
  • Det var også vanskelig å inkludere nok pasienter til prosjektet, noe som hovedsakelig skyldes lav forankring på sykehusavdelingen. 

 

Image
Bildet ovenfor viser en oppsummering av de viktigste funnene med positive erfaringer og utfordringer

 

Image
Bildet ovenfor illustrerer de viktigste funnene fra innsiktsintervju gjennomført med «Kari».

 

Anbefalinger og veien videre

InnoMed anbefaler at prosjektet jobber med å: 

  • Innføre en smidigere løsning for koordinering av hjemmebesøk. Dette kan gjøres ved å holde av visse tidspunkter i de involverte aktørene sine kalendre slik at koordineringen går lettere. I tillegg er det viktig å innhente statistikk på innlagte pasienter slik at man raskere kan identifisere og inkludere pasienter med hyppige sykehusinnleggelser. 
  • Sikre minst én person fysisk tilstede. Video kan skape en uønsket avstand mellom menneskene, og deltakere får ikke like bra oversikt over situasjonen. 
  • Gi lege ved sykehus og fastlege alternativ om å delta på hjemmebesøk ved bruk av video. På denne måten vil fastlegen få mulighet til å delta oftere på hjemmebesøk og unngå reisetid. 
  • Forankre pasientforløpet på alle relevante sykehusavdelinger. Målet er at alle på avdelingsnivå har kjennskap til prosjektet og kan gi hjemmebesøk som tilbud til flere pasienter. På denne måten sikrer man at flere pasienter med kroniske lidelser og hyppige sykehusinnleggelser mottar tilbud om hjemmebesøk i helse SSHF. Derfor er det viktig å utnevne en ressursperson per avdeling på sykehuset med ansvar for forankring og inklusjon av pasienter. 
  • Gevinstrealisering: Utarbeide eksempler som synliggjør de kvalitative og kvantitative gevinstene ved hjemmebesøk. 

 

Dokumenter

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar