Møt InnoMeds innovasjonsrådgivere

InnoMeds rådgivere har solid kompetanse i tjenesteinnovasjon og erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.

InnoMed er tilstede i hele Norge både fysisk og gjennom digitale kanaler. InnoMeds rådgivere bistår kommuner og sykehus med innovasjonsrådgivning og prosessveiledning. 

Ved forespørsel om prosessveiledning får dere raskt svar. Prosjekter som skjer i skjæringspunktet mellom kommuner og sykehus har høyest prioritet innenfor InnoMeds rammer. Rådgiverteamet har tverrfaglig kompetanse, og det mest egnede teamet blir satt sammen basert på prosjektets behov. Legg inn enkel søknad om prosessveiledning her

Våre innovasjonsrådgivere

Image
Grete Kvernland-Berg

Grete Kvernland-Berg, Grete@innomed.no

Grete har 18 års erfaring som konsulent, og har bred erfaring fra arbeid med innovasjon i helse- og omsorgstjenesten i Norge, Danmark, Sverige og Storbritannia. Hun kjenner primærhelsetjenesten spesielt godt, og har et vidstrakt nettverk på leder- og mellomledernivå i sektoren.

Grete har særlig sterk kompetanse på endringsarbeid ved innføring av ny teknologi i helse- og omsorgstjenesten. Hun har bistått KS, Helsedirektoratet og Direktoratet for E-helse i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram siden 2014. Hun har bistått med søknadsprosesser, planlegging av spredningsaktiviteter, fasilitering av kompetansenettverk, prosessveiledning, analyser og utredninger. Hun ledet utviklingen av både «Veikart for tjenesteinnovasjon» for KS og «Verktøy for helseinnovasjon» for Helsedirektoratet. 

Image
Kirsti Fossland Brørs

Kirsti Fossland Brørs, Kirsti@innomed.no

Kirsti er utdannet ergoterapeut, og har jobbet med kommunal oppfølging av personer med psykiske helseutfordringer og rusproblemer. I 2012 begynte hun å jobbe i Trondheim kommunes velferdsteknologisatsing og har gjennom prosjektarbeid og videre utdanning opparbeidet seg verdifull kompetanse som både tjenestedesigner, prosjektleder og rådgiver. I satsingen bidro hun i en rekke innovasjonsprosjekter som utviklet, anskaffet og implementerte velferdsteknologi som et ledd i digitaliseringen av helsetjenestene.

Fra 2012-2018 jobbet Kirsti i ulike prosjekter med utvikling og driftssetting av medisinsk avstandsoppfølging i Trondheim kommune (HelsaMi, HelsaMi+, NVP). Prosjektene har vært både forsknings- og tjenesteutviklingsprosjekter. Fellesnevnere har vært innovasjon, nye tjenesteforløp, samarbeid på tvers av forvaltningsnivå og tett samarbeid med leverandører av løsninger for avstandsoppfølging. Kirsti har i disse prosjektene opparbeidet seg verdifull erfaring i kulturbygging og samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, fastleger og spesialisthelsetjenesten.

Image
Trude J.Arntsen

Trude J. Arntsen, Trude@innomed.no

Trude er erfaren rådgiver innen tjenestedesign, kommunikasjon og bruk av teknologi. Siden 2003 har hun jobbet med å utvikle kommunikasjon og gode brukeropplevelser i ulike kanaler og formater. Trude har tidligere jobbet i Malvik kommune, hvor hun blant annet jobbet med å utvikle nye prosesser for å fremme tjenesteinnovasjon og kommunikasjon til det beste for kommunens innbyggere. I rollen som rådgiver i kommunen jobbet Trude blant annet med prosessveiledning for ansatte i kommunens virksomheter. Hun hadde også ansvaret som prosjekt- og prosessleder i ulike kommunale prosjekter.

I InnoMed har Trude rolle som tjenestedesigner, kommunikasjonsrådgiver og prosessveileder. Hun har utviklet og gjennomført kurs i tjenestedesign og kommunikasjon. Trude har god systemforståelse, bred erfaring fra ulike bransjer, og har evne til å sette seg raskt inn i nye fagområder og problemstillinger.

Image
Jens Lien

Jens Lien

Jens har mer enn 25 års erfaring fra innovasjons- og utviklingsprosjekter i privat og offentlig sektor. Han er utdannet sivilingeniør, og har gjennom roller som virksomhetsarkitekt, løsning- og systemarkitekt, teamleder og rådgiver har han vist en spesiell god forståelse for overgangen mellom kundekrav og -ønsker til løsningsspesifikasjon og implementasjon.

Jens har også vært sentral i flere store anskaffelser innen helse og offentlig sektor, samt sentral i spesifikasjon, utvikling og leveranse av avanserte og virksomhetskritiske systemer innen helse-IT. Jens har drevet både innovasjon/design-, arkitektur- og integrasjonsprosesser i kundeprosjekter og har vist god leveranseevne i utfordrende internasjonale prosjekter.

Image
Marie Hartmann

Marie Hartmann

Marie har ekspertise innen brukerdrevne designprosesser, og har over 15 års erfaring med interaksjons- og tjenestedesign, design research og strategi. Hun har utviklet strategier, tjenester og produkter for både norske og internasjonale bedrifter som blant annet Telenor, DNB, Xbox og Target.

Marie har også ledet flere designprosjekter innenfor helse og offentlig sektor. I 2013 var hun prosjektleder for ”Hvis pasienten fikk bestemme”, et tjenestedesignprosjekt som reduserte ventetiden for brystkreftpasienter ved Oslo Universitetssykehus med 90%. Prosjektet har vært med på å åpne dørene for tjenestedesign i offentlig sektor.

Image
Synnøve Kleive

Synnøve Kleive

Synnøve har mer enn 15 års erfaring som rådgiver og jobber hovedsakelig med oppgaver knyttet til tjenestedesign og prosessutvikling/ -veiledning, innovasjon, endringsledelse, gevinstrealisering, digitalisering, konseptutvikling og kommunikasjonsrådgivning. Hun har også drevet eget byrå for design, fasilitering og formidling, samt vært instruktør og fagpedagogisk ansvarlig i mediefag.

Kommunikasjon, kunnskapsdeling og koordinering av informasjon ut til ulike interessenter ligger i Synnøves kjernekompetanse og er sentralt i alt hun deltar i. Synnøve har holdt flere foredrag og kurs knyttet til tjenestedesign -og innovasjon, og kombinasjonen av tjenestedesign og maskinlæring. Hun har lang erfaring med å fasilitere workshops og veiledning.

Image
Robert Hogvall

Robert Högvall

Robert var tidligere sykepleier innen intensivsykepleie fra Ullevål sykehus. Han har i tillegg sterk teknologibakgrunn og praktisk erfaring med å implementere en av verdens ledende løsninger for elektronisk pasientjournal i spesialisthelsetjenesten.

Robert har siden 2018 jobbet som prosessveileder i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Han bistår kommunene i programmet med å avdekke behov, utvikle nye tjenester, gjennomføre anskaffelser og hjelper kommunene med å implementere tjenester med velferdsteknologi i daglig drift. I tillegg jobber Robert som prosessveileder i Helsedirektoratets pilot for medisinsk avstandsoppfølging. Her støtter han seks regionale prosjekter på tvers av forvaltningsnivå i arbeidet med å designe, utvikle og implementere nye tjenester med avstandsoppfølging for pasienter med kroniske sykdommer.

Image
Silje Svadberg

Silje Svadberg

Silje er utdannet siviløkonom med spesialisering i strategi, organisasjon og ledelse. Silje har solid erfaring med tjenesteinnovasjon, endring og digitalisering i offentlig sektor, og hun har jobbet både som prosjektleder og rådgiver i prosjekter for virksomheter i spesialist- og primærhelsetjenesten.

Silje har solid erfaring med å gjennomføre komplekse analyser og utredninger av utviklings - og endringsbehov, og i å støtte virksomheter i å gjennomføre endringer som imøtekommer pasientens behov. Silje har tidligere støttet aktører i helsesektoren med å etablere nye strategier, organisasjonsmodeller og prosesser, samt gjennomføre økonomiske analyser, sikre gevinstrealisering og kulturendring.

Image
Laura Kleiven

Laura Kleiven

Laura er utdannet siviløkonom med spesialisering i strategi og jobber til daglig med veiledning i tjenesteinnovasjon, endringsledelse og gevinstrealisering i helse- og omsorgssektoren. Hun har siden august 2020 bistått som prosessveileder for InnoMed, både innen rådgivning og prosjektledelse. Laura har særlig erfaring som prosjektleder og rådgiver i prosjekter som omhandler digital hjemmeoppfølging hvor det er behov for å jobbe på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. Støtte og bistand til forankring og samhandling rundt digital hjemmeoppfølging har til nå vært hennes kjerneområder.

Laura har jobbet med å kartlegge utfordringer og behov, utarbeide tjenesteforløp, designe nye roller og ansvar, samt utarbeide måleindikatorer og oppfølgingsstrukturer for måling av effekter. Hun har god erfaring med å fasilitere workshops og veiledning. Laura har tidligere støttet aktører i helsesektoren med å etablere nye strategier og gjennomføre økonomiske analyser.

Image
Signe Jerving

Signe Jerving

Signe er utdannet sykepleier, og har tatt mastergrad i helsefremmende arbeid, hvor hun spesialiserte seg og skrev masteroppgave om digital hjemmeoppfølging, med spesielt fokus på brukeres erfaringer. Som sykepleier har hun yrkeserfaring fra flere nivå innen både primær- og spesialisthelsetjenesten, blant annet ved kommunal legevakt og sengeposter på flere norske sykehus.

I InnoMed støtter hun prosjekter som rådgiver innen digitaliserings- og endringsprosesser, og hun hjelper blant annet Helse Vest med utvikling av pasientforløp for digital hjerterehabilitering. I tillegg bistår hun prosjekter med konseptutvikling og innsiktsarbeid, samt kartlegging av barrierer og behov i helsesektoren.

Les mer om InnoMeds oppgave, mandat og styrende organer.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar