Hjerte

Om InnoMed

InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon innen helsesektoren.

InnoMed eies og drives av de fire regionale helseforetakene og KS. InnoMeds oppgave er å spre kompetanse om tjenesteinnovasjon på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten. InnoMed består at et lite sekretariat og et team av innovasjonsrådgivere som driver InnoMeds kommunikasjonskanaler, gir prosessveiledning i tjenesteinnovasjon og fasiliterer nettverksaktiviteter på tvers av helsetjenesten og med næringslivet.

InnoMed skal:

  • Jobbe fokusert innen forankrede satsingsområder.
  • Jobbe i skjæringspunktet mellom kommuner og Helseforetak.
  • Jobbe med prosess-veiledning og kompetansenettverk.
  • Bidra til organisatorisk implementering.
  • Sikre at konkrete erfaringsgrunnlag spres og gjenbrukes av andre.

Styringsgruppe og ressursgruppe

Helse Midt-Norge leder InnoMeds styringsgruppe og ressursgruppen. Helse Midt-Norge er også ansvarlig for kontrakten med nåværende tjenesteleverandør i InnoMed som er PA Consulting Group med samarbeidspartnerne Bouvet og SIKT. 

InnoMeds styringsgruppe består av fagdirektørene i RHFene og representant fra KS. Styringsgruppen vedtar InnoMeds mandat, og godkjenner InnoMeds satsingsområder. 

InnoMeds ressursgruppe består av representanter fra RHFene og KS. Ressursgruppen har møte med InnoMeds sekretariat annenhver uke, gir retning for satsinger, bistår med føringer for leveranser, løpende prioriteringer og faglige råd.

Ressursgruppen består av: 

Marit Skyrud Bratlie - Innovasjonsrådgiver Helse Midt-Norge
Siv Mørkved - Assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge
Knut Høybråten, rådgiver i Kvalitets- og forskningsavdelingen, Helse Nord RHF
Lena Forgaard, seniorrådgiver, Helse Vest RHF
Christian Skattum - Leder innovasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus
Kristin Standal - Prosjektleder i KS

Bilde av Grete

Grete Kvernland-Berg

Organisasjonsdesigner, samhandling, forankring og endringsledelse
Grete@innomed.no
Bilde av Just

Just Haffeld

Kliniker i primær- og spesialisthelsetjenesten, tjenesteinnovasjon og endringsledelse
Just@innomed.no
Kirsti Fossland Brørs

Kirsti Fossland Brørs

Ergoterapeut, tjenestedesign, forankring og endringsledelse
Kirsti@innomed.no
Bilde av Trude

Trude J. Arntsen

Tjenestedesigner, behovskartlegging, adferdsdesign og systemisk design
Trude@innomed.no